Cấm dùng thuốc lá ở Malaysia

Lượt xem : 314
Cập nhật thời gian : 2022-03-29 15:31:03

Cục y tế của Malaysia gửi cho Quốc hội một luật mới vào tháng Bảy: người sinh sau đó bị cấm s ử dụng thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá khác.

Người Malaysian, những người đã đạt đến tuổi thơ 17 năm nay và 18 năm tới không có quyền mua thuốc lá và thuốc lá và con cái của họ cũng vậy.

Cục trưởng y tế Malaysia phát biểu rằng dự luật đang được kiểm tra xong bởi văn phòng Tổng chưởng lý. Nhóm người này bị cấm sử dụng thuốc lá điện tử có thể yêu cầu người lớn mua thuốc lá cho họ, đó là một thách thức cho việc thực thi pháp luật.

In 2022, chính phủ đã thông báo trong ngân sách ban đầu rằng dự định sẽ có kế hoạch thu nhập thuế của thuốc lá điện tử và nước dung nạp thuốc lá và thuốc lá điện tử, và sản phẩm thuốc lá điện tử hiện thời trong vòng pháp luật sẽ được hợp pháp.